سامانه جامع اتوماسیون طراحی و نظارت

سامانه هوشمند اتوماسیون بازرسی، نظارت و برداشت اطلاعات گیتی گستر