ورود به سیستم سیستم جامع خدمات مشترکین شرکت توزيع نيروي برق استان یزد
در وارد کردن شماره پرونده از اعداد استفاده کنید
شماره پرونده  
متن تصویر  
به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد
متن جدید

برای چاپ قبض به قسمت سوابق فروش رفته و ریز فروش را انتخاب کنید.برای درخواست انشعاب و استفاده از خدمات از لینک زیر استفاده کنید

سایر خدمات