شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
کد کاربر
رمز
 

 

IMS چیست؟

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ترکیبی از استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی  ISO 14001:2015و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 می باشد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>